Publikacijos


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

R. Želvys, R. Dukynaitė, J. Vaitekaitis, A. Jakaitienė

Acta Paedagogica Vilnensia. Vilnius: 2020, vol. 44, p. 18-33

DOI: 10.15388/ActPaed.44.2

 

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama švietimo tikslų daugialypiškumo ir jų redukavimo į išmatuojamus rodiklius problema. Aptariami klausimai, ar vis labiau įsivyraujanti orientacija vien tik į mokinių mokymosi pasiekimus, dažniausiai apsiribojant PISA tyrimo duomenimis, yra kintamo globalaus požiūrio į švietimo daugialypiškumą išraiška; kokia švietimo paskirties samprata vyrauja šiandieniame pasaulyje; ar galima kalbėti apie universalius globalaus švietimo tikslus; kokią ateities švietimo viziją projektuoja didžiausią įtaką švietimo politikai darančios tarptautinės organizacijos; kaip švietimo tikslų redukavimas į rezultatų rodiklius atsispindi Lietuvos švietimo politikoje.

Abstract. This article deals with the problem of the multiplicity of educational goals and their reduction into measurable indicators. The paper debates whether an increasingly predominant student performance-centered approach, which is mainly limited to PISA findings, is a manifestation of a changing global educational paradigm; what concept of educational purposes prevails in today’s world; whether the global universal goals of education can be considered; what vision for the future of education is being projected by international organizations, which strongly influence education policy; how the reduction of educational goals into performance indicators is reflected in Lithuanian education policy.

Full Text [LT]


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).