Duomenys


ES šalių švietimo sistemų efektyvumo ir našumo analizė naudojant antrinius didelės apimties duomenis

DUOMENYS LIETUVAI

EFECTAS projekte panaudojome individualaus lygio duomenis apie visą Lietuvos vidurinių mokyklų moksleivių populiaciją, laikiusią brandos egzaminus 2014–2018 m. Profesinių mokyklų egzaminų duomenų neanalizuojame.

Analizuoti buvo dviejų egzaminų (matematika; lietuvių kalba ir literatūra) PUPP ir VBE pasiekimai su mokinio ir mokyklos lygmens kontekstine informacija.

Duomenys gauti iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo valdymo informacinės sistemos (EMIS, Lit. ŠVIS). ŠVIS disponuoja atskiru duomenų rinkiniu kiekvienam egzaminui atskirai ir tokie duomenys buvo gauti projekto mokslininkų.

Norint įvertinti mokinių pažangą ir PUPP prognozavimo galią VBE, pastarųjų egzaminų duomenys buvo sujungti tiems asmenims, kurie laikė ir PUPP, ir VBE. Šių sujungtų duomenų masyvų pagrindu publikuoti trys straipsniai (žr. Publikacijas) ir pristatyti pranešimai tarptautinėse konferencijose (žr. Konferencijos).

Dėl tolesnio projekte sujungtų ir paruoštų duomenų bazių panaudojamumo kreiptis į NŠA kaip duomenų valdytoją.

TARPTAUTINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS

Projekto tyrimuose buvo panaudoti TIMSS, PIRLS ir PISA duomenys, kurie viešai prieinami https://ilsa-gateway.org.

ES šalių švietimo sistemos palygintos remiantis ET2020 tikslo rodikliais, kurie prienami Eurostat duomenų bazėje https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/eu-benchmarks


Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. DOTSUT-39 (09.3.3-LMT-K-712-01-0018) / LSS-250000-57) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).